สพป.มหาสารคาม เขต 1 ออกตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 3-4  มีนาคม 2565 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ หน่วยตรวจสอบภายในพร้อมกลุ่มนโยบายและแผน ออกตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19)ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ฯ โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง โรงเรียนบ้านบกพร้าว โรงเรียนบ้านดงมัน และโรงเรียนบ้านฮ่องไผ่