กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง

วันที่ 7 มีนาคม 2565  เวลา 08.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง โดยมี กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงจำขึ้นใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ โดย ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรให้ทำงานอย่างเต็มที่ มีความสุขในการทำงานในทุกๆวัน และให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด