สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.สมทบ) และห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP Multilingual Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนนครสวรรค์ 

วัน จันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสัมพรรณ ถวิลไทย และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษโรงเรียนแข่งขันสูง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.สมทบ) และห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (MP Multilingual Program)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565  ณโรงเรียนนครสวรรค์  โดยมี ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พาเยี่ยมชมบรรยากาศและสถานที่การจัดสอบ ทั้งนี้ทางโรงเรียนนครสวรรค์ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด