รอง ผอ.สพม.แพร่ ประชุมเตรียมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สพม.แพร่ นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 4 กลยุทธ์ 12 ตัวชี้วัด และนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2565 นโยบายด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 ประเด็น โดยกำหนดรายงานในระบบ (e-MES) สำหรับรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2565