สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์เรียนรู้ รูปแบบ EF (Executive Function) ระดับปฐมวัย รูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM Meeting

          วันที่ 5 มีนาคม 2565  นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมายให้นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์เรียนรู้รูปแบบ EF (Executive Function) ระดับปฐมวัย รูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM Meeting ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4  ซึ่งมีครูปฐมวัยในสังกัด จำนวน 152 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

          กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนางบุบผา บุญพูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น (1) เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยให้มีเจตคติ ความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมอง EF : Executive Function  (2) เพื่อให้ครูปฐมวัยสามารถบูรณาการความรู้ทักษะสมอง EF : Executive Function  เข้าไปในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เข้ากับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ที่จะช่วยให้เด็ก “คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และหาความสุขเป็น เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ วินัย สังคม และสติปัญญา อย่างเต็มตามศักยภาพ

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์นิรัญชา ทิพกนก  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องของการจัดประสบการณ์เรียนรู้รูปแบบการส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Function) ในระดับปฐมวัย