สพป.นครปฐม เขต 1 จัดกิจกรรม ”เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต”

วันจันทร์ที่ 7  มีนาคม  2565  เวลา 08.30 น.  ดร.กษมา  ป้องกัน   ผู้อำนวยการ.สพป.นครปฐม เขต 1  นำผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสำนักงานฯ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ    สวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย ร้องเพลงข้าราชการที่ดี  และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย  รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้  อีกทั้ง เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)  ในการนี้  ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 1 ได้พบปะพูดคุย แจ้งข้อราชการ ข่าวสารต่างๆ และภารกิจของสำนักงานเขตที่จะต้องดำเนินการในรอบสัปดาห์นี้ และแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  มาฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานใน สพป.นครปฐม เขต 1  ในโอกาสนี้  ได้ขอบคุณและให้กำลังใจกับบุคลากรทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตนตามาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ชมภาพเพิ่มเติมตามลิงค์

https://photos.app.goo.gl/CoVqkLS1QNaBZfGH9

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1