ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คณะกรรมการประกอบด้วย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานฯ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ผอ.กลุ่มนิเทศฯ,ผู้บริหารสถานศึกษา,ข้าราชการสายงานการสอน,ผอ.กลุ่มบุคคลและเจ้าหน้าที่งานเลือนเงินเดือน เป็นคณะกรรมการ 1.ร่วมการพิจารณาวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(1 เมษายน 2565) 2.ร่วมการพิจารณาจัดทำประกาศ ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ(1 เมษายน 2565) เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตาม กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตาม กฎ กคศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561