ผอ.สพม.แพร่ เปิดบ้านวิชาการม่วงไข่พิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการม่วงไข่พิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมได้จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการจัดนิทรรศการทางวิชาการของเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการนี้ ผอ.สพม.แพร่ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนในการจัดนิทรรศการทั้ง 8 กลุ่มสาระ  ณ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่