สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีและโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ในกรณีที่เด็กเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อ หากสามารถเดินทางมาสอบ ณ สนามสอบของโรงเรียนที่นักเรียนสมัครสอบได้ ให้โรงเรียนดำเนินการให้เด็กกลุ่มดังกล่าวได้สอบทุกคน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดห้องสอบแยกเป็นสัดส่วน ได้แก่ เด็กกลุ่มปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มติดเชื้อ โดยให้นำมาตรการการจัดสอบสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในสถานที่สอบ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาใช้เป็นแนวทางดำเนินการ ทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินการฆ่าเชื้อข้อสอบโดยผ่านนวัตกรรมที่คิดค้นผ่านตู้อบฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยกับผู้ตรวจข้อสอบอีกด้วย

Alisa Pratumpo