เชิญชวนส่งผลงานประกวดรางวัล TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดกิจกรรมการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบสูง รางวัล TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง สร้างความตระหนักในคุณค่าของผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม รายละเอียดดังแนบ