สพป.หนองคาย เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน อำเภอศรีเชียงใหม่และอำเภอโพธิ์ตาก

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พัชระ  งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement : PA การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2565 โดยมีนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ในโอกาสนี้ นายมติชน  มูลสูตร ได้บรรยายพิเศษและพบปะกับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดอำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอโพธิ์ตาก ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด