สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ในการพัฒนาการเขียน การวิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่างๆ รวมทั้งการนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ทั้งนี้ เป็นการจัดประชุมเพื่อขยายผลการประชุมในหัวข้อดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโครงการและการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ eMENSCR ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยมีนางเปรมฤดี เกลาพิมาย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวสินีนาถ เส็งหนองแบน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ทุกท่าน ในการเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน