สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การลดความเครียดและส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้เรียน ในโครงการโรงเรียนเหมือนบ้าน “อบอุ่น น่าอยู่”

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การลดความเครียดและส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้เรียน ในโครงการโรงเรียนเหมือนบ้าน “อบอุ่น น่าอยู่” เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ภายใต้หัวข้อบรรยาย ความสำคัญของโครงการโรงเรียนเหมือนบ้าน “อบอุ่น น่าอยู่” โดย นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 การดูแลเด็กวัยเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ โดย นางพิสมัย พันธุ์ดวง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา และ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และประเมินผลหลังการอบรม โดย นางสาวพรลภัส เมฆไชยภักดิ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางอนุชิตา ภาระเวช ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางวราภรณ์ สิงห์คิบุตร ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2