สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็น “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ตามวิสัยทัศน์ SMART STUDENTS : เป็นคนดี มีปัญญา (มีทักษะในศตวรรษที่ 21)ผ่านกระบวนการ 9 จุดเน้น ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 3 “เด่นด้านวิชาการ” เป็นการส่งเสริมสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ โดยมีนายทรงวุฒิ ศรล้อม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กล่าวรายงาน พร้อมนี้มี นายวิรัตน์ กะตะศิลา รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 90 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 90 คน คณะกรรมการตัดสิน จำนวน 13 คน