สพป.สฏ.3 ประชุมชี้แจง การทดสอบ RT ปีการศึกษา 2564

8 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสำเริง สุวรรณพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 กล่างเปิดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting ในการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยห้องสัญญาณจาก ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 อาคารชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยมีนางสาวปวิชญา สินน้อย นายภูริพัฒน์ บุญมา นายสมใจ สิกขวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ และ นางสาวสารีย์ นุ่มนวล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา พร้อมด้วยนายเชิดภัก ศิริสุข พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุมทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านสนามสอบ ประธานสนามสอบ คณะกรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนน คณะกรรมการบันทึกคะแนน และกรรมการผู้จัดห้องสอบ ในการนี้ได้จัดแบ่งช่วงเวลาในการเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงผ่านระบบ Zoom เป็นภาคเช้า (อ.พระแสง อ.ชัยบุรี อ.เคียนซา ) และภาคบ่าย (อ.บ้านนาเดิม อ.บ้านนาสาร อ.เวียงสระ) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 กำหนดการประเมินในวันที่ 11 มีนาคม 2565 แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งสิ้น 150 โรงเรียน จำนวน 150 สนามสอบ มีนักเรียนจำนวน 2,378 คน โดยการนี้ได้กำชับให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการปฏิบัติงานฝ่ายต่างได้ถือปฏิบัติด้วยความถูกต้อง ตามประกาศและคู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเคร่งครัด ในการนี้นายภูริพัฒน์ บุญมา นายสมใจ สิกขวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ได้กล่าวพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ในการกล่าวชี้แจงแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง และรูปแบบการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมิน และทันตามปฏิทินกำหนดการลงพื้นที่ที่วางไว้

https://photos.app.goo.gl/FYPr9n81746mtNNC6

นายภัทราวุธ เพชรชู