สพม.แพร่ ประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565

ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับทราบแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ตลอดจนนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ โดยท่านสุขุม  กันกา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่  จำนวน 16 ทุนๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท และในโอกาสนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ กับโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุม 1 สพม.แพร่