สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

            วันที่ 8 มีนาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(รุ่นที่ 1)  โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถนำทักษะความรู้ ไปใช้ในการบริหารงานจัดการศึกษา ตลอดจนนำไปขยายผลให้กับบุคลากรในโรงเรียนต่อไป ซึ่งการจัดโครงการแบ่งจัดเป็น 2 รุ่นๆละ 2 วัน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม รุ่นละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน รุ่นที่ 1 ประชุมระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2565 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565  โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด ที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3  สพป.ชุมพร เขต 1 .-