สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจ ติดตาม โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางแก้ว ฉัตรจอหอ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นายเฉลิมพล ดวงมุลตรี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และนายวีรพล โสมณวัตร พนักงานพัสดุ ส.4 ออกตรวจ ติดตาม โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามปริมาณงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ณ โรงเรียนบ้านคำเตย โรงเรียนสามแยกภูกอย อำเภอไทยเจริญ โรงเรียนบ้านโพง โรงเรียนบ้านป่าชาด โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2