สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดบุรีรัมย์

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมกันพิจารณาการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ละวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมกันพิจารณาการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีข้าราชการครูในจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งความประสงค์ยื่นกู้ จำนวนทั้งสิ้น ๒๓ ราย (สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑ ราย , สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ จำนวน ๖ ราย , สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ จำนวน ๓ ราย , สพม.บุรีรัมย์ จำนวน ๑๓ ราย) ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒-๔ , สพม.บุรีรัมย์ , ผู้แทนจาก ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ , นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และนางสุวิรัตน์ วงศ์ตรี ผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑