สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบU VDO conference

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO conference ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting  (ความปลอดภัยของสถานศึกษา โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ) โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อัมพร พินะสา เป็นประธานเปิดการประชุมและรับฟังการนำเสนอจากผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุวิทย์ บึงบัว และ ตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเสนอสรุปภาพรวม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัย พาน้องกลับมาเรียน และโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มเขตตรวจราชการที่ ๙ และกลุ่มเขตตรวจราชการที่ 10 ณ ห้องประชุมพระเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด