สพม.เชียงใหม่ ประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2565 ณ หอประชุมภัทรมหาราชา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ก่อนดำเนินการประชุม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ของจังหวัดเชียงใหม่

1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ

2. ข้าราชการพลเรือนดี ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564ได้แก่ นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติการ พิธีมอบเกียรติบัตร โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวาย ในหลวง” ปีการศึกษา 2564 (ระดับเขตพื้นที่) ได้แก่ 1. โรงเรียนสันกำแพง2. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 3. โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์4. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย5. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม6. โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ7. โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยและโรงเรียนสันกำแพง เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในการประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16

พิธีมอบอุปกรณ์กีฬา (ลูกฟุตบอล) ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนพักนอนขนาดเล็ก เพื่อเป็นอุปกรณ์กีฬาสำหรับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน 1. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 2. โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 3. โรงเรียนมัธยมกัลยานิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 4. โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 5. โรงเรียนสันติสุข

ต่อจากนั้น ประธานในพิธีเปิดประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อมอบนโยบาย จุดเน้นที่สำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา และกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ได้ชี้แจงข้อราชการ ตามระเบียบวาระการประชุม

โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ขอขอบคุณ ฝ่ายบริหารคณะครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ที่อนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมฯ