สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ลงพื้นที่ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน

          วันที่ 9 มีนาคม 2565  คณะทำงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  ได้ลงพื้นที่ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน  เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา หาสาเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหา เป็นรายบุคคล และดำเนินการให้เด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลที่ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “พาน้องกลับมาเรียน”  โดยวันที่ 8 มีนาคม 2565 ได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทับลาน  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์  โรงเรียนบ้านคลองอุดม  โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)  วันที่ 9 มีนาคม 2565 ลงพื้นที่โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี) โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว  และโรงเรียนบ้านวังกวาง