สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ (กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว) ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ(กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว) ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็น “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ตามวิสัยทัศน์ SMART STUDENTS : เป็นคนดี มีปัญญา (มีทักษะในศตวรรษที่ 21)ผ่านกระบวนการ 9 จุดเน้น ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 2 “เลิศล้ำคิดเลขเป็น Mathematics” เป็นการ ส่งเสริมสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ พัฒนานักเรียนให้เกิดการฝึกฝน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานนักเรียนให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยมีนายทรงวุฒิ ศรล้อม รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กล่าวรายงาน

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รวมทั้งสิ้น 170 คน คณะกรรมการตัดสิน จำนวน 15 คน