ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในสังคมเมืองและชนบท สร้างความพร้อมให้กับครู ผู้บริหารและโรงเรียน ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามบริบทของโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ที่เน้นนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร  ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายมหันต์ เวทไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒