สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา (รุ่นที่2)

 วันที่ 10  มีนาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(รุ่นที่ 2)  โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม  มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำทักษะความรู้ ไปใช้ในการบริหารงานการจัดการศึกษา ตลอดจนนำไปขยายผลให้กับบุคลากรในโรงเรียนต่อไป ซึ่งการจัดโครงการแบ่งจัดเป็น 2 รุ่นๆละ 2 วัน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม รุ่นละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน และการประชุมในวันนี้เป็นรุ่นที่ 2  โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด  ที่มีความรู้  ความสามารถ และทักษะในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากร ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้.-