สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงานรับนักเรียนสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของ สพฐ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงานรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

คณะกรรมการร่วมประชุมประกอบด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ , นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ , นายทองใบ สะอาดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน , นางสาวจำนันท์ ไพรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ (เอกชน) , นายธนา ดุจเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลธีรา (เอกชน) , นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ (เทศบาล) , นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวสุภาพร โขงรัมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน