ศึกษานิเทศก์ประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ รูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting) เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการนิเทศการศึกษา ประสานแผนการดำเนินงานของสำนักในส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษาและศึกษานิเทศก์ เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการนิเทศการศึกษา  ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑