สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณา ร่าง ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 ว่าด้วย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 (ปรับปรุงจาก ฉบับ พ.ศ. 2547) ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.ยโสธร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมีความเข็มแข็งด้านการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารงานทั่วไป ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี นางวราภรณ์ สิงห์คิบุตร ผอ.กลุ่มอำนวยการ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ บุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2