ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัตตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัตตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางการดำเนินการประเมินตัวชี้วัดในการกำกับ ติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยประเด็นประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base), การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) และการขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินตัวชี้วัดในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด