สพม.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบออนไลน์โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) สู่บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบออนไลน์โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) สู่บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียน เพื่อสร้างการรับรู้ ความใจและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ร่วมถึงนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่เข้าใจบรรทัดฐานของการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม มีความเห็นอกเห็นใจและเคารพผู้อื่นในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เป็นครูผู้รับผิดชอบการสอนในสาขาคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการคำนวณ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสพม.เชียงใหม่ จำนวน ๒๒ คน ซึ่งจะเป็นแกนนำในการขยายผลต่อไป โดยกลุ่มสื่อได้รับความร่วมมือ จากนางนันท์นภัส ลิอุบลชัยภักดิ์ ครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงไชยปราการ พร้อมด้วย ศน.ทัพพ์เทพ ลิอุบลชัยภักดิ์ และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับภาค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สพม.เชียงใหม่