ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม TK Forum 2022 ออนไลน์ หัวข้อ ” Learning City and Lifelong Learning Ecosystem “

เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณืขับเคลื่อนระบบนิเวศการเรียนรู้ของเมืองด้วยนวัตรกรรมและความสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมฐานความรู้ที่ยั่งยืนในอนาคต ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา9.00น.-16.50 น. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมที่คิวอาร์โคด รายละเอียดเพิมเติมดังเอกสารแนบนี้