สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมิน KRS

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุมทางไกลฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุมทางไกลฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย (๑) ประเด็นประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) (๒) ประเด็นการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินตัวชี้วัดในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการกำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑