สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมสร้างความเข้าใจโรงเรียนคุณภาพ

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พบปะพร้อมบรรยายพิเศษแก่ผู้บริหารสถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมกันจัดทำภารกิจขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ             ในสังกัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะพร้อมบรรยายพิเศษ           แก่ผู้บริหารสถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับโรงเรียนคุณภาพและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ จำนวน ๑๒๗ โรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนหลัก จำนวน ๑๓ โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน ๑๑๔ โรงเรียน โดยร่วมกันทบทวนจัดทำภารกิจขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพในสังกัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑