ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 1.30 น. นายประวิช  ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อทบทวนและจัด ทำภารกิจขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่ทั้ง 11 ภารกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมตามคำสั่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ที่ 57/ 2565 ประกอบด้วย นายนิมิตร ฤทธิไธสง,นายธิติวุฒินาคุณทรง,นางสาว ณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทั้ง 10 กลุ่ม,ประธานอำเภอ ทั้ง 6 อำเภอ และนางภาณินี  ศรีทัศน์  และ นายวรายุทธ  ทวีลาภ  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ