ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สพ.3พร้อมบุคลากรร่วมประชุมทางไกลKRSปี2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 สพฐ.ประชุมสพท.ทางไกลทั่วประเทศ ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 และบุคลากรสำนักงานเขต เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หรือ(KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมี นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาเลขาธิการกพฐ.เป็นประธานการประชุม โดยวิทยากรชี้แจงประเด็น การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base)ประเด็นการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) และรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565