สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สพท. ปีงบประมาณ 2565  ผ่าน  ZOOM Meeting

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น  รอง ผอ.สพป.ชัยภุมิ เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Video Conference ZOOM Meeting   ณ  ห้องประชุมสาคะริชานนท์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการประเมินตัวชี้วัด จาก สพฐ. ในการกำกับ ติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) ประเด็นประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) และ 2) ประเด็นการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) และขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินตัวชี้วัดในภาพรวมของ สพฐ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ