ผอ.สพม.แพร่  ร่วมประชุมทางไกลฯ ชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สพม.แพร่  นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม, นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพม.แพร่ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบ ZOOM Meeting กับ สพฐ. ในการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมีองค์ประกอบและประเด็นการประเมิน ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base) และ การประเมินศักยภาพในการดำเนินการ (Potential Base) โดยแบ่งออกเป็น 17 ตัวชี้วัด