สพม.ร้อยเอ็ด ดำเนินการประชุมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต) ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย ดร.ธนา โด่งพิมาย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และบุคลากรในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนโครงการและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) และวางแผนการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ