สพป.นฐ.1 เข้าร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2556 ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จาก สพฐ.เพื่อรับทราบแนวทาง การดำเนินการประเมนิตัวชี้วัดและเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินตัวชี้วัดในภาพรวมของ สพฐ.ให้มีประสิทธิภาพเกิดการกำกับ ติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1