พิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย “แผ่นดินแห่งบุญญาธิการ” แก่ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ เข้ารับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกในความเป็นไทย เกิดความรักชาติและมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทย ขยายผลและส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้แก่บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด รวมถึงเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกในความเป็นไทย โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธี ณ บริเวณห้องโถงชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด