สพม.ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม “เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรม “เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้บุคลากรมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของความมีวินัย ตามระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้น ได้พบปะและสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และแจ้งภารกิจประจำสัปดาห์ของแต่ละกลุ่มงาน ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ