สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระบบ KRS) ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมทางไกลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระบบ KRS) ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการประเมินตัวชี้วัด จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการกำกับ ติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1. ประเด็นการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) 2. ประเด็นการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) และขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินตัวชี้วัดในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม และมี นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว