สพป.ลำปาง​ เขต​ 2​​​จัดอบรมให้ความรู้ทางวินัยเพื่อป้องกันการกระทำความผิดและการกระทำทุจริตทางโปรแกรม Google meetและYouTube

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565​ นายไพโรจน์​ วิเศษ​ ผอ. สพป.ลำปาง​ เขต 2 มอบหมายให้นายทวีศักดิ์​ วงศ์บาตร รองผอ.สพป. ลำปาง ​เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต” (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)​ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ทางวินัยเพื่อป้องกันการกระทำความผิดและการกระทำทุจริตทางโปรแกรม Google meetและYouTube โดยท่านอุดม อินทรเวศน์วิไล ข้าราชการบำนาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม
ภาคเช้า​ หัวข้อเรื่อง​ “วินัยข้าราชการครูและลูกจ้าง”
ภาคบ่าย 1. วินัยข้าราชการครูและลูกจ้าง
2.​ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
3.​ ความรับผิดทางละเมิด
สำหรับผู้บริหาร​ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ​ ห้องประชุมแม่จาง อาคารโรงเรียนบ้านผึ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2