ให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามกรอบภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน 2 ท่าน ประกอบด้วย นายนิยม โพธิ์งาม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และ นายรพีพงศ์ วีวัฒน์ธนากุล ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2