สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

วันที่ 14  มีนาคม 2565 นายสงัด  คำเรืองศรี   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 พร้อมด้วยนายบัญญัติ  เพ็ญจันทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา,นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร์  ผอ.โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารและน.ส.สุภัสศรณ์  พนมไพรพฤกษา  ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลงพื้นที่ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2564  นางปัทมา  บัวมี  ผอ.โรงเรียน       บ้านโนนโพธิ์  อ.บ้านเขว้า