ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้ถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Center ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๑๔  มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒ ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้ถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Center ระดับภูมิภาค โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้ร่วมพิธีเปิดประกอบด้วยนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว