ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมซักซ้อมการรายงานผลการดำเนินงาน cluster 8 ผ่านระบบออนไลน์  Join Zoom Meeting

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมซักซ้อมการรายงานผลการดำเนินงาน cluster 8 การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีปกติ ในระบบออนไลน์ ผ่านระบบ  Join Zoom Meeting  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร  ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์