ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมออนไลน์หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) และเป็นกาาขยายผลโครงการสู่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวสมลักษณ์ วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมภูมิภักดี โดยวิทยากรแกนนำ – นางสาวณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์ ศึกษานิเทศก์  และนางสาวโสภา โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) วิทยากรแกนนำ และครูที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรที่สามารถนำไปประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดได้ 9 ชั่วโมง  และนำสู่การเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป