สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม ก.ต.ป.น.

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อร่วมกันพิจารณาคู่มือการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา          ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อร่วมกันพิจารณาคู่มือการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปฏิทินการนิเทศ แผนการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และการแต่งตั้งอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายสุริยันต์ คะเนวัณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ นายสิรภพ ปราบริปูตลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนฮั้วเคี้ยว ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน นายประสงค์ เหลาฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายทองดี อาจทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ผู้ทรงคุณวุฒิ    นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ  และนางจุฬาพร คำพิมูล ศึกนิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑