สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมถอดบทเรียนการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมถอดบทเรียนการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง    สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน จำนวน 6 โรงเรียนๆ ละ 6 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนสะท้อนคิดผลการประเมินที่ผ่านมา โดยมีนางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์เจ้าของโครงการกล่าวรายงาน ในการนี้มอบหมายให้ นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผอ.สพท.ร่วมพบปะกับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2